زیرنویس های فارسی سریال The Odd Couple - Second Season
تاریخ آپلودزیرنویسمترجمدانلود
6/7/2016 6:54 PMThe Odd Couple S2 E12 480p HDTVترجمه از پرسیکا قسمت دوازدهم 12
6/2/2016 7:43 PMThe Odd Couple S2 E07 480p HDTVترجمه از پرسیکا قسمت هفتم7
6/16/2016 11:22 PMThe Odd Couple S2 E09 480p HDTVترجمه از پرسیکا قسمت نهم 9
6/10/2016 8:23 PMThe Odd Couple S2 E08 480p HDTVترجمه از پرسیکا قسمت هشتم 8