زیرنویس های فارسی سریال New Girl - Fifth Season
تاریخ آپلودزیرنویسمترجمدانلود
9/7/2016 6:30 PMNew Girl S05E21 480p HDTV x264-RMTeam :: TvWorldTvWorld iNFO | MaMaloM & mr67 | مـحمد و ستـایش
9/4/2016 8:59 PMNew Girl S05E20 480p HDTV x264-RMTeam :: TvWorldTvWorld iNFO | MaMaloM & mr67 | مـحمد و ستـایش
9/19/2016 9:05 PMNew Girl S05E22 480p HDTV x264-RMTeam :: TvWorldTvWorld iNFO | MaMaloM & mr67 | مـحمد و ستـایش
8/29/2016 10:32 PMNew Girl S05E19 480p HDTV x264-RMTeam :: TvWorldTvWorld iNFO | MaMaloM & mr67 | مـحمد و ستـایش
8/28/2016 9:00 AMNew Girl S05E18 480p HDTV x264-mSD :: TvWorldTvWorld iNFO | MaMaLoM & mr67 | مـحـمد و سـتـایــش
8/25/2016 2:15 PMNew Girl S05E17 480p HDTV x264-RMTeam :: TvWorldTvWorld iNFO | MaMaloM & mr67 | مـحمد و ستـایش
8/24/2016 3:14 PMNew Girl S05E16 480p HDTV x264-mSD :: TvWorldTvWorld iNFO | MaMaLoM & mr67 | مـحـمد و سـتـایــش
8/22/2016 12:06 PMNew Girl S05E15 480p HDTV x264-RMTeam :: TvWorldTvWorld iNFO | MaMaLoM & mr67 | مـحـمد و سـتـایـش
8/21/2016 3:53 PMNew Girl S05E13 480p HDTV x264-RMTeam :: TvWorldTvWorld iNFO | MaMaLom & mr67 | مـحـمد و سـتـایـش
8/19/2016 12:45 PMNew Girl S05E14 480p HDTV x264-mSD :: TvWorldTvWorld iNFO | MaMaLoM & mr67 | مـحـمد و سـتـایــش
6/9/2016 12:43 PMNew Girl S05E21 Wedding Eveم ابراهیمی عمران امیدوارم لذت ببرین
6/4/2016 8:11 PMNew Girl S05E17 Road Tripم ابراهیمی عمران امیدوارم لذت ببرین
6/12/2016 1:45 PMNew Girl S05 all episodesکل فصل پنجم
6/11/2016 9:44 PMNew Girl S05E22 Landing Gearم ابراهیمی عمران امیدوارم لذت ببرین
5/8/2016 8:50 AMNew Girl S05E12--HDTV All::TvWorldTvWorld iNFO | Amin03 & MaMaLoM
5/4/2016 11:09 PMNew Girl S05E14 480and720p HDTV x264-AVS farsiامیدوارم لذت ببرید
5/21/2016 8:34 PMNew Girl S05E20 Return to Senderامیدوارم لذت ببرین
5/19/2016 11:43 PMNew Girl S05E19 Dressامیدوارم لذت ببرین
5/18/2016 11:04 PMNew Girl S05E18 A Chill Day Inامیدوارم لذت ببرین
5/17/2016 2:06 PMNew girl S05E16 WEBDLتمامی نسخه ها مخصولا ایرانفیلم
5/14/2016 9:41 PMNew Girl S05E15 HDTV x264-FLEET farsiامیدوارم لذت ببرین
4/29/2016 6:00 AMNew Girl S05E13 480and720p HDTV x264-AVS - farsiامیدوارم لذت ببرید
3/4/2016 5:24 AMNew Girl S05E09--HDTV All::TvWorldTvWorld iNFO | Amin03 & MaMaLoM
3/17/2016 10:13 AMNew Girl S05E11--HDTV All::TvWorldTvWorld iNFO | Amin03 & MaMaLoM
3/11/2016 10:34 AMNew Girl S05E10--HDTV All::TvWorldTvWorld iNFO | Amin03 & MaMaLoM
2/4/2016 5:34 PMNew Girl S05E05--HDTV All::TvWorld&TvShowTvWorld iNFO & TvShow iNFO | Amin03 & MaMaLoM
2/26/2016 1:23 AMNew Girl S05E08--HDTV All::TvWorldTvWorld iNFO | Amin03 & MaMaLoM
2/18/2016 7:06 PMNew Girl S05E07--HDTV All::TvWorld&TvShowTvWorld iNFO & TvShow iNFO | Amin03 & MaMaLoM
2/11/2016 3:06 AMNew Girl S05E06--HDTV All::TvWorld&TvShowTvWorld iNFO & TvShow iNFO | Amin03 & MaMaLoM
1/7/2016 11:14 AMNew Girl S05E01--HDTV All::TvWorld&TvShowTvWorld iNFO & TvShow iNFO | Amin03 & MaMaLoM
1/6/2016 6:31 PMNew Girl S05E01 HDTV TheOmidM faTheOmidM @ Gmail | www OmidM ir | Instagram: @TheOmidM
1/28/2016 8:24 PMNew Girl S05E04--HDTV All_TvWorld & TvShowTvWorld iNFO & TvShow iNFO | Amin03 & MaMaLoM
1/21/2016 8:30 AMNew Girl S05E03--HDTV All::TvWorld&TvShowTvWorld iNFO & TvShow iNFO | Amin03 & MaMaLoM
1/14/2016 11:36 AMNew Girl S05E02--HDTV All::TvWorld&TvShowTvWorld iNFO & TvShow iNFO | Amin03 & MaMaLoM